Insight. Droga do mentalnej dojrzałości – Michał Pasterski

insight droga do mentalnej dojrzałości pdf pobierz

Opis

Poznaj metodę Insight, dzięki której uwolnisz się od autodestrukcyjnych nawyków swojego umysłu oraz osiągniesz stan mentalnej dojrzałości i głębokiej równowagi wewnętrznej.

„Insight. Droga do mentalnej dojrzałości” to pierwsza książka Michała Pasterskiego, autora czytanego przez milion czytelników rocznie bloga o psychologii, rozwoju osobistym i edukacji Michalpasterski.pl.

Czym jest mentalna dojrzałość?
Men­talna doj­rza­łość to stan głę­bo­kiej rów­no­wagi psy­chicz­nej, zdro­wego samo­wspar­cia i wol­no­ści od auto­de­struk­cyj­nych nawy­ków naszego umy­słu.
Droga do stanu men­tal­nej doj­rza­ło­ści jest fascy­nu­jącą podróżą do wnę­trza sie­bie. Podróżą, któ­rej celem jest wgląd, samo­po­zna­nie i samo­dzielne roz­wią­za­nie wła­snych, men­tal­nych łami­głó­wek. Co Cię czeka na końcu tej drogi?

Życie peł­nią życia, według Two­jego wła­snego prze­pisu.
Insi­ght jest metodą, dzięki któ­rej przej­dziesz przez ten pro­ces samo­dziel­nie, krok po kroku. Uspo­ko­isz ten gada­tliwy, cha­otyczny umysł. Zyskasz głę­boki wgląd we wła­sny świat wewnętrzny. Zacz­niesz wsłu­chi­wać w głos swo­jej intu­icji. A co za tym idzie, będziesz odnaj­dy­wać w sobie odpo­wie­dzi na swoje naj­waż­niej­sze pyta­nia. Nawią­żesz dia­log z róż­nymi czę­ściami wła­snej oso­bo­wo­ści i poznasz cały zestaw prak­tycz­nych narzę­dzi do sys­te­ma­tycz­nej pracy nad sobą.

  • PRAKTYKA – Ponad 40 ćwiczeń praktycznych. Szczegółowo opisane metody i techniki wraz z miejscem do zapisywania wniosków i przebiegu ćwiczenia. 704 strony praktycznej wiedzy.
  • ILUSTRACJE – 11 pełnostronicowych ilustracji i 15 mniejszych ilustracji obrazujących treść książki. Twarda oprawa i papier wysokiej jakości.
  • APLIKACJA – Darmowa aplikacja mobilna In:sight jako narzędzie wspierające korzystanie z metod opisanych w książce. Dostępna na iOS i Android.

Pełen opis książki dostępny tutaj.

Kilka dodatkowych słów…

Mentalna odpowiedzialność wówczas wygląd wyjątkowej równowagi emocjonalnej, zdrowego samowsparcia oraz niezależności z autodestrukcyjnych stylów własnego rozumu. To samoświadomość towarzysząca do zgłębienia własnej osobowości, zaś więcej energia do występowania w harmonii ze sobą. Obecne ponad otwartość na znajomy świat wrodzony oraz uwagę do zajrzenia w najobszerniejsze zakamarki swej duszy.

Świetna do stopnia psychicznej odpowiedzialności jest zajmującą wyprawą do pomieszczenia siebie. Podróżą, jakiej przedmiotem istnieje aspekt, samopoznanie również samoistne rozwiązanie indywidualnych umysłowych łamigłówek. Co Cię przenosi na efekcie ostatniej ścieżki? Bycie wykonują bycia, wedle Twojego swego wzoru.

Insight jest to więc technika, dzięki jakiej przetrwasz poprzez ów bieg sam, ruch po ruchu. Naszą historię rozpoczniesz z uspokajania chaotycznego intelektu a nadzoru w rodzimy świat duchowy. Następnie zapoznasz się wsłuchiwać w śpiew intuicji, oczywiście by potrafić znajdować w sobie reakcje na najaktualniejsze zagadnienia. Dostaniesz także wiedzę podejmowania panelu spośród przeciwnymi fazami oryginalnej osobie także zrozumiesz pełen zespół użytecznych urządzeń do stabilnej aktywności ponad sobą.

Przyrządem do lektury stanowi bezpłatna aplikacja mobilna In:sight, jaka zaistniała w priorytecie udogodnienia podejmowania spośród technik doświadczonych w lekturze.

Co zawiera „Insight. Droga do mentalnej dojrzałości”?

  • E-book „Insight. Droga do mentalnej dojrzałości” w formatach PDF, ePub, mobi.

Łączna wartość 55,20 zł. Nie chcesz przepłacać? Kliknij w link poniżej 🙂

Pobierz e-book „Insight…” Michała Pasterskiego

Mamy dla Was pełną wersję książki „Insight.” w wydaniu Michała Pasterskiego. Koniec przeszukiwania internetu pod hasłem „Insight. Droga do mentalnej dojrzałości chomikuj” – u nas znajdziecie najlepsze kursy, za które nie musicie płacić ogromnych pieniędzy!

insight michal pasterski pobierz